FORUM AMERYKANISTYCZNE
FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI
im. PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO
PROFESSOR ANDRZEJ BARTNICKI FORUM FOR THE ADVANCED STUDIES OF THE UNITED STATES
 

BIAŁOSTOCKIE TEKI HISTORYCZNE

________________________________________________________

 


_______________________________________________________

Rada Naukowa

Teresa Chynczewska-Hennel (Uniwersytet w Białymstoku), Edmund Dmitrów (Uniwersytet w Białymstoku),
Sylvia L. Hilton (Universidad Complutense de Madrid),
Eriks J¯ekabsons (Latvijas Universit¯ates),
Aleksandr A. Jermiczow (Русская Христианская Гуманитарная Академия),
Lud’a Klus´akov´a (Univerzita Karlova v Praze),
Marian Leczyk (Warszawa),
Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński),
Vasyl Orlyk (Kirovohrad, Ukraine),
Neal Pease (University of Wisconsin-Milwaukee),
Zoltan Peterecz (Eszterhazy Karoly College, Eger),
Milada Poliˇsensk´a (Anglo-American University, Prague), Władysław A. Serczyk, Stanisław Sierpowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Mieczysław Wrzosek (Warszawa)


Kolegium Redakcyjne


Redaktor Naczelna: Halina Parafianowicz
Redaktorzy tematyczni: Ewa Dubas-Urwanowicz, Krzysztof Filipow, Daniel Grinberg, Jan Kofman, Antoni Mironowicz, Jan Tęgowski

Sekretarz Redakcji:
Ewelina Waśko-Owsiejczuk


Adres Redakcji

Instytut Historii i Nauk Politycznych
Uniwersytet w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok


Adres e-mail

bialostockie.teki.historyczne@gmail.com


Redaktor językowy: Urszula Sokólska
Tłumaczenie streszczeń na język angielski: Halina Bieluk
Redakcja techniczna i skład: Stanisław Żukowski

ISSN 1425-1930


Liczba punktów MNiSW: 9
Indeksacja BTH w: CEJSH (od 2006 r.)

 

_________________________________________________

BIAŁOSTOCKIE TEKI HISTORYCZNE

_________________________________________________

 

"Białostockie Teki Historyczne" powstały przed laty z inicjatywy kilku Profesorów, którzy z wielkim zaangażowaniem i troską myśleli o przyszłości badań historycznych w ośrodku białostockim. Z Instytutem Historii i naszą Uczelnią związali swoje zawodowe kariery, prowadząc tu zajęcia dydaktyczne i poświęcając wiele swoich twórczych lat na budowanie miejscowego środowiska.

 

"Białostockie Teki Historyczne" stwarzały znakomitą szansę prezentacji kierunków badań i dokonań historyków, zwłaszcza pracowników Instytutu Historii. Rocznik ten był też swego czasu dobrze przyjęty przez szersze środowisko i ubolewać jedynie należy, że kłopoty finansowe przerwały jego krótką egzystencję.

 

Po wielu rozmowach z ówczesnym Redaktorem periodyku, Profesorem dr hab. Mieczysławem Wrzoskiem, który zachęcał mnie do jego reaktywacji i zadeklarował w tym względzie pomoc, podjęłam się - licząc na życzliwą współpracę Koleżanek i Kolegów - próby wznowienia tej, jak sądzę, pożytecznej i ważnej dla nas inicjatywy. Rocznik ten bowiem stworzy możliwości wypowiedzi i prezentacji badań naszym pracownikom, zwłaszcza młodym adeptom historii.

 

W stałych działach pisma znajdzie się zawsze miejsce na interesujące artykuły, wybór dokumentów oraz recenzje z nowszych publikacji krajowych i zagranicznych. W zamierzeniu Redakcji periodyk powinien stać się poważnym forum informacyjno-dyskusyjnym i wizytówką środowiska historycznego naszego Uniwersytetu.

 

Prof. zw. dr hab. Halina Parafianowicz

 

Białystok, listopad 2005 r.

_________________________________________________

 

 

Szczegółowe zasady recenzowania w "BTH"

Teksty publikowane w "Białostockich Tekach Historycznych"
są wydawane jako rocznik w wersji papierowej (podstawowa)
i elektronicznej (forum.amerykanistyczne.uwb.edu.pl/teki.php)Każda publikacja powinna zostać wysłana poprzez e-mail na adres sekretarza redakcji (
bialostockie.teki.historyczne@gmail.com). Tekst powinien zawierać dane autora (tytuł, imię i nazwisko, afiliacja), dane kontaktowe (adres i e-mail), a także pisemne oświadczenie, że ww. tekst nie został i nie zostanie opublikowany w innym miejscu. Do każdego artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (o objętości nie większej niż 1 strony znormalizowanego tekstu).

Wszystkie publikacje (artykuły, teksty źródłowe, recenzje) będą oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej (UwB). W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej. Merytoryczny proces recenzyjny zakłada anonimowość recenzenta i autora (tzw. "double-blind review process"). W wyjątkowych przypadkach recenzent będzie musiał podpisać deklarację o braku konfliktu interesów między nim a autorem.

Recenzja będzie miała formę pisemną i zawsze będzie zakończona jednoznaczną konkluzją odnośnie dopuszczenia, bądź odrzucenia tekstu. Anonimowa opinia recenzenta zostanie przekazana do wiadomości autora. Nazwiska recenzentów poszczególnych tomów w przyszłości nie będą ujawniane. Raz w roku "BTH" poda do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.


Recenzenci: Prof. dr hab. Stanisław Litak (KUL) , Prof. dr hab. Władysław A. Serczyk (UR) , Prof. dr hab. Stanisław Sierpowski (UAM) , dr hab. Michał Leśniewski (UW) , dr hab. Edmund Dmitrów, prof UwB, Dr. hist., asoc. prof.Eriks Jekabsons (University of Latvia, Riga), dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, prof. SWPS (SWPS, Warszawa)

 


 
Wymogi redakcyjne Kliknij aby pobrać
_________________________________________________